MaintenanceBenelux.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Brandwerendheid opslagvoorziening Bumax PL 65.20 onder de maat  Opslagvoorziening gevaarlijke stoffen doorstaat test niet
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Brandwerendheid opslagvoorziening Bumax PL 65.20 onder de maat

Opslagvoorziening gevaarlijke stoffen doorstaat test niet

Een toonaangevende Europese leverancier op het gebied van voedingsingrediënten liet enige tijd geleden in haar industriehal een Bumax BMC-PL 65.20 opslagvoorziening plaatsen voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Voorafgaand aan de ingebruikname vroeg de opdrachtgever Dgmr Bouw om de nieuwe opslagvoorziening te beoordelen op brandwerendheid. Het finale onderzoeksrapport werd voorgelegd aan de notified body Effectis die het bekrachtigde. Het eindoordeel was ronduit vernietigend. Géén van de overlegde documenten voldeed aan de gestelde eisen.

Voorzien van de documentatie die de fabrikant van de opslagvoorziening had meegeleverd bij de plaatsing, voerde Dgmr Bouw in augustus 2014 een inspectie op locatie uit. De geplaatste opslagvoorziening, een Bumax palletcontainer met 60 minuten brandwerende schuifdeur, zou moeten voldoen aan de PGS15-eisen. In de PGS15 zijn de brandwerendheideisen namelijk strenger dan in het Bouwbesluit. Dit heeft te maken met het extreem hoge risico op brand en explosie bij de opslag van gevaarlijke stoffen.

Gerelateerde expertise

Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl Veiligheid Marc Schiemanck Brandwerendheid opslagvoorziening Bumax – PL 65.20 – onder de maat Een toonaangevende Europese leverancier op het gebied van voedingsingrediënten liet enige tijd geleden in haar industriehal een Bumax BMC-PL 65.20 opslagvoorziening plaatsen voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Voorafgaand aan de ingebruikname vroeg de opdrachtgever Dgmr Bouw om de nieuwe opslagvoorziening te beoordelen op brandwerendheid. Het finale onderzoeksrapport werd voorgelegd aan de notified body Effectis die het bekrachtigde. Het eindoordeel was ronduit vernietigend. Géén van de overlegde documenten voldeed aan de gestelde eisen. Voorzien van de documentatie die de fabrikant van de opslagvoorziening had meegeleverd bij de plaatsing, voerde Dgmr Bouw in augustus 2014 een inspectie op locatie uit. De geplaatste opslagvoor - ziening, een Bumax palletcontainer met 60 minuten brandwerende schuifdeur, zou moeten voldoen aan de PGS15-eisen. In de PGS15 zijn de brandwerendheideisen namelijk strenger dan in het Bouwbesluit. Dit heeft te maken met het extreem hoge risico op brand en explosie bij de opslag van gevaarlijke stoffen. PgS15-eisen De eisen voor brandwerendheid van opslagen voor gevaarlijke stoffen staan vermeld in de PGS15. Zo vereist de PGS15:2012 de volgende classificaties (conform NEN 6069:2011) voor de brand werendheid van de opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen: - Bezwijken (R) van de draagconstructies. - Vlamdichtheid (E). - Thermische isolatie betrokken op de temperatuur (I). Bovendien gelden voor elk onderdeel van de opslagvoorziening voor gevaarlijke stof fen de navolgende PGS15-eisen: - Dragende wanden en vloeren: REI. - Daken: RE. - Niet-dragende wanden: EI. - Deuren: EI1. Alle hierboven gestelde eisen gelden van buiten naar binnen en vice versa. Gedurende minimaal 60 minuten. Deuren moeten in geval van ‘de situatie brand’ zelfsluitend zijn uitgevoerd. geplaatste opslagvoorziening De palletcontainer waar door Dgmr onderzoek naar werd gedaan in bovengenoemd geval, is een model van het type BMC-PL 65.20. De uitwendige afmetingen Opslagvoorziening gevaarlijke stoffen doorstaat test niet van deze container zijn 6.580 x 2.000 x 3.160 mm en de inwendige afmetingen (lees: 4 maal) 3.000 x 1500 x 1250 mm. De palletcontainer die bij de voedings fabrikant staat opgesteld, is uitgevoerd met een dubbel zelfsluitende, brandwe rende stalen schuifdeur van 3100x3100 mm. Het deursluitmechanisme is voor zien van een ‘smeltlood’, type 312212 van Globe Technologies (een UL listed smeltlood met een activatietemperatuur van 100° C). Behalve een geïntegreerde opvangbak heeft deze palletcontainer een thermisch verzinkte roostervloer en wanden vervaardigd van sandwichpa nelen. De wanden zijn vervaardigd van thermisch verzinkt stalen plaatwerk en afgewerkt met een coating en een kern van Conrock. De kolommen en liggers in het dak aan de binnenzijde zijn gemaakt van stalen kokerprofielen (80x80 mm) en de stalen liggers op halve hoogte aan de binnenzijde van de constructie hebben een afmeting van 120x80 mm. Bij brand is een opschuimende band voorzien. Uitgangspunten onderzoek De Dgmr is bij haar onderzoek gestart met het onder de loep nemen van de door Bumax meegeleverde testrappor ten. Het eerste meegeleverde rapport, de 2011-Efectis-R0283, had betrekking op een enkele draaideurconstructie. De geleverde opslagvoorziening is echter uitgerust met een schuifdeurconstructie en derhalve was dit rapport dus niet van toepassing. Het tweede rapport betrof een classificatierapport van een Vulcasteel 120 mm wandconstructie. Deze wandconstructie is volgens de meegeleverde rapportage aan de niet-verhitte zijde bevestigd met een grondbalk van 2.965 mm, een koppel balk van 2.965 mm en drie meter lange staanderprofielen (60x40x65mm). Aan de verhitte zijde is de wand bevestigd met een twee meter lange grondbalk, een 2,7 meter lange koppelbalk en met drie meter lange staanderprofielen (L60x40). De wandconstructie is volgens deze rap portage aan beide zijden ondersteund. Bij brand blijft de ‘niet-vuurzijde’ door altijd één staalconstructie ‘koud’, zodat de wandconstructie bij het wegvallen van een van beide staalconstructies toch zal blijven staan. De classificatie conform dit rapport is EI120 in beide richtingen. Hoewel de wand van de geleverde opslagvoorziening qua opbouw lijkt op de opbouw uit bovengenoemd rapport, blijkt in de praktijk dat de door Bumax geleverde opslagvoorziening alleen aan de binnenzijde is voorzien van een staal constructie. Met andere woorden, de staalconstructie blijft alleen beschermd tegen bezwijken als deze aan de ‘koude zijde’ is gepositioneerd ofwel het be schreven rapport is alleen van toepassing voor de brandwerendheid van buiten naar binnen. Het derde en vierde rapport (MPA 066-2991 en de MPA 06-6-3077) hebben betrekking op de eenzijdige brandwe rendheid (van buiten naar binnen) van de navolgende elementen: vloer, wand, plafond, deur en hoeken. De classificatie is EI60 in de richting van buiten naar bin nen. Om dit te kunnen beoordelen, heeft Dgmr gegevens nodig over de exacte opbouw van de opslagvoorziening en die heeft Bumax niet meegeleverd. Dus kunnen deze onderdelen niet worden geverifieerd. Een vijfde rapport dat on der de loep is genomen, betreft een samenvatting van ‘Peutz Y 1404-1-RA’. Dit rapport gaat over een horizontale dakconstructie van een PGS container. In de samenvatting wordt geen melding gemaakt van de volgende essentiële on derdelen: beproevingsrichting, opbouw dakconstructie en afmetingen. Het dak van de betreffende container is opge bouwd conform de wanden. Op basis daarvan zegt de Dgmr dan ook dat het dak van de container BMC-PL 65.20, mits opgebouwd conform de originele rap portage van Peutz, kan voldoen aan de RE60 voor de brandrichting van buiten naar binnen. Dit geldt echter niet voor de brandrichting van binnen naar buiten. Het volgende rapport dat Bumax heeft aangeleverd, is de 98-CVB-R0515. Deze rapportage betreft de bepaling van de brandwerendheid van een opslagvoorziening van het fabrikaat Bumax met uitwendige afmetingen van 2.100x2.100.2.200 mm. Het resultaat conform dit rapport is EI67 beproefd van buiten naar binnen. De bij de voedings fabrikant opgestelde palletcontainer is qua afmeting echter veel groter. En hoe wel dit conform de NEN-EN 1364-1:1999 en C1:2001 zou mogen, en mag volgens dezelfde norm ook de hoogte worden vergroot tot maximaal vier meter, heeft Dgmr op basis van de aangeleverde stukken laten weten dat ook dit rapport niet van toepassing is voor de geleverde opslagvoorziening. Voltraberekening Royal Haskoning DHV heeft in een voltraberekening bepaald dat een brandwerende schuifdeur, zoals toegepast bij deze opslagvoorziening, tweezijdig vol - doet aan de EI60. De betreffende bere- kening en de details van de toegepaste schuifdeur ontbreken echter. De Dgmr heeft derhalve de deurconstructie zelf onderzocht. Het oordeel was als volgt: door het ontbreken van de berekenin gen is beoordeling daarvan niet mogelijk. Dgmr twijfelt, op basis van kennis en ervaring, of de berekening voldoende overeenkomt met de werkelijke situatie in geval van brand. In veel gevallen worden bij dit soort berekeningen aanna men gedaan die te positief zijn. Zo komt het regelmatig voor dat de vervorming van de constructie wordt verwaarloosd of wordt aangenomen dat de opschui mende banden al vanaf het begin van de berekening zijn opgeschuimd. Met de Voltra-berekening kan de dynamische opwarming van de constructie worden berekend maar de mechanische res - ponse van de constructie wordt in de berekening niet meegenomen. De be rekening kan om die reden dan ook niet gelijkwaardig aan een beproeving vol gens NEN-EN 1634-1 worden beschouwd. Volgens Dgmr kan uitsluitend met een beproeving worden vastgesteld of de geleverde deurconstructie voldoet aan de EI60-eis. Overige onderdelen Daarnaast heeft de Dgmr gekeken naar een aantal onderdelen, waarvan Bumax geen testrapporten heeft meegeleverd, zoals de vastzetinrichting deurconstructie, ventilatieroosters en de brandwerend heid van binnen naar buiten. Bij de vastzetinrichting van de deurconstructie blijkt het hierboven genoemde smeltlood 40 41 Maintenance Benelux Nr. 2 - mei 2015 © Vezor Media Maintenance Benelux Nr. 2 - mei 2015 Ontvang onze brochure met CLP/GHSoplossingen! Succesvolle CLP-labeling 42 Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl Veiligheid Opslagvoorziening gevaarlijke stoffen doorstaat test niet niet te voldoen aan de gestelde eisen volgens de PGS15 en het Bouwbesluit. Met andere woorden, de deurvastzetin richting zal de deur moeten loslaten bij de detectie van rook. Vermeldenswaar dig is verder dat voor de geplaatste ventilatieroosters geen bewijs is geleverd dat deze beschikken over brandwe - rende eigenschappen. Dgmr kan dus niet aantonen dat deze voldoen aan de gestelde eisen. Met betrekking tot de brandwerendheid van binnen naar Zijn al uw chemicaliën voorzien van een label? Juni 2015 is heel dichtbij! buiten heeft Bumax een in eigen beheer opgestelde brief toegevoegd waarin zij zich beroepen op het gelijkwaardigheids beginsel. Deze zelf opgestelde brief heeft volgens Dgmr publiekrechtelijk geen enkele status. eindoordeel De Dgmr stelt in haar eindrapport dat geaccordeerd is door de notified body Effectis, dat de door Bumax geleverde documentatie geen bewijs is dat de beoordeelde opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen voldoet aan de PGS15-eisen met betrekking tot brand werendheid. Dit is enerzijds een gevolg van het ontbreken van informatie (er zijn slechts delen van het rapport ver strekt), en anderzijds doordat de geleverde opslagvoorziening op essentiële onderdelen afwijkt van hetgeen in de aangeleverde testrapporten is getoetst. Tevens is vastgesteld dat de gebruikte methodiek (thermische berekeningen (advertentie) voor de schuifdeurconstructie) geen geaccepteerd alternatief zijn voor een brandtest. En ook de gelijkwaardigheid die wordt aangehaald voor de brand werendheid van binnen naar buiten blijkt onvoldoende bewezen te zijn. Temeer omdat dit ook niet is geaccepteerd door bevoegd gezag. Een vernietigende uitslag die zowel voor de voedingsfabri kant als de fabrikant van de geleverde opslagvoorziening voldoende aanleiding moet zijn om de gekozen oplossing voor de opslag van de gevaarlijke stoffen nog eens goed ter overwegen. Het gaat hier immers wel om veiligheid. Kijkende naar het bovenstaande komt direct de vraag op of in Nederland de tijd niet rijp is voor een Komo-keurmerk voor brandwerende compartimenten voor de opslag van ge vaarlijke stoffen. Of dat de veiligheid voor langere tijd niet gewaarborgd kan wor - den door de invoering van een APK-keur of een BGB-keurmerk. Maar ja, hierover moet de branche beslissen.
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel