MaintenanceBenelux.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Cultuur en betrokkenheid succesfactoren inSemco-aanpak Maintenance-experts Shon Isenhour en Brandon Weil
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Cultuur en betrokkenheid succesfactoren inSemco-aanpak

Maintenance-experts Shon Isenhour en Brandon Weil

Het democratische managementmodel ‘Semco’ en de industriële successen ervan prikkelen onderhoudsorgani­ saties: de filosofie overtuigt maar zijn de risico’s beheersbaar? Volgens de internationale onderhoudexperts Shon Ishenhour en Brandon Weil zit er al veel ‘Semco’ in geslaagde onderhoudsprocessen die hiërarchie verruilen voor betrokkenheid. ‘Semco’ brengt het beste boven, mits het goed zit met betrokkenheid, onderhoudscultuur en bedrijfsproces. Valkuilen: té sterke en daardoor een mogelijk te riskante drive en gebrek aan financieel­economisch inzicht.

Een van de eerste kanttekeningen uit de praktijk bij een democratische stijl van leidinggeven à la Ricardo Semmlers Semco-filosofie: Hoe staat de betrouw baarheid van productiemiddelen er voor als de onderhoudstechnicus zijn eigen gang gaat?

Daar ligt het probleem niet, is de overtui ­ ging van de internationale onderhouds­ experts Shon Isenhour en Brandon Weil die menig Europese specialist trainen en coachen. “Betrouwbaarheid is natuurlijk hét interessante item in deze benadering van de onderhoudsorganisatie. Afwij ­ kingen van de standaard vormen door­ gaans immers een bedreiging voor de betrouwbaarheid.

Gerelateerde expertise

Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl Brandon Weil ManageMent Ewald Lohmann Maintenance-experts Shon Isenhour en Brandon Weil: ‘Cultuur en betrokkenheid succesfactoren in Semco-aanpak’ Het democratische managementmodel ‘Semco’ en de industriële successen ervan prikkelen onderhoudsorgani­ saties: de filosofie overtuigt maar zijn de risico’s beheersbaar? Volgens de internationale onderhoudexperts Shon Ishenhour en Brandon Weil zit er al veel ‘Semco’ in geslaagde onderhoudsprocessen die hiërarchie verruilen voor betrokkenheid. ‘Semco’ brengt het beste boven, mits het goed zit met betrokkenheid, onderhoudscultuur en bedrijfsproces. Valkuilen: té sterke en daardoor een mogelijk te riskante drive en gebrek aan financieel­economisch inzicht. Een van de eerste kanttekeningen uit de praktijk bij een democratische stijl van leidinggeven à la Ricardo Semmlers Semco-filosofie: Hoe staat de betrouw baarheid van productiemiddelen er voor als de onderhoudstechnicus zijn eigen gang gaat? Daar ligt het probleem niet, is de overtui ­ ging van de internationale onderhouds­ experts Shon Isenhour en Brandon Weil die menig Europese specialist trainen en coachen. “Betrouwbaarheid is natuurlijk hét interessante item in deze benadering van de onderhoudsorganisatie. Afwij ­ kingen van de standaard vormen door­ gaans immers een bedreiging voor de betrouwbaarheid. Je denkt al gauw dat betrouwbaarheid in het gedrang komt als onderhoudstechnici zelf beslissen of dat het bedrijf kapot gaat als de medewer ­ kers hun eigen werktijden bepalen. Maar de sleutel tot reliability ligt helemaal niet in management en regeltjes. Integendeel, onderhoud en borging van de betrouw ­ baarheid moeten stevig verankerd zijn in de bedrijfscultuur. Beproefde onderhouds ­ methodieken zoals RCM (Reliability Cen­ tered Maintenance) en RCA (Root Cause Analysis) verhogen de betrouwbaarheid door juist daarop in te zetten. Succesfac ­ tor: input uit alle organisatieniveaus. Deze strategieën baseren optimaal onderhoud op individuele ervaring en kennis, opera ­ tionele gegevens en algemene analyse. In wezen filtert deze aanpak de hiërarchie er al uit. Grote winst is een stevig draag ­ vlak voor de gekozen oplossing. Nieuwe instroom in zo’n goed gewortelde cultuur omarmt bijna automatisch de heersende ‘norm’: want niemand wil toch de nega ­ tieve aandacht van collega’s trekken?” geschikt model, mits … Dus de Semco-filosofie is volgens u goed toepasbaar in een moderne, industriële onderhoudsorganisatie? “Ja, een soortgelijke benadering van de onderhoudsorganisatie is naar ons inzicht heel goed mogelijk, mits … Het veron ­ derstelt een sterke betrokkenheid van de technicus binnen een volwassen onder ­ houdscultuur. Ook moeten de bedrijfs­ processen al goed ingericht zijn. Als aan die voorwaarden is voldaan, komen de grote voordelen binnen bereik. Eén daar ­ van is dat mensen die het dichtst bij het productieproces staan en de problemen als geen ander kennen, in staat zijn direct de beste beslissing te nemen. Zonder Shon Isenhour Shon Isenhour (Certified Maintenance & Reliability Professional, Cmrp) heeft meer dan vijftien jaar er varing in training en opleiding van maintenance en reliability managers in uiteenlopende industrieën. Begin 2014 richtte hij opleidingsinstituut eruditio in Succesvolle maintenance-strategieën liggen in essentie al dicht bij de Semco-stijl. Als het goed zit met betrokkenheid, bedrijfsproces en onderhouds cultuur haalt het model volgens Brandon Weil en Shon Isenhour het beste uit de onderhoudstech nicus naar boven. Valkuilen zijn té grote betrokkenheid bij het team en gebrekkig financieeleconomisch inzicht. bureaucratische vertraging. Dan gaan we er uiteraard wel vanuit dat het ma ­ nagement geen informatie achterhoudt. Een goede beslissing, ook in onderhoud, vereist onbelemmerde toegang tot alle relevante informatie.” Charleston (South Carolina, USa) op. Daarvoor werkte hij als ingenieur in uiteenlopende takken van indu strie. Isenhour is thuis in alle internationale industriesectoren en geeft geregeld lezingen en presentaties over onderhoudsstrategieën. (www.eruditiollc.com). Zie ook het interview in Maintenance Benelux nr. 2, mei 2014, pag 12 e.v. Veiligheid en betrokkenheid Veiligheid is in industrieel onderhoud prioriteit nummer één. Wie borgt de veiligheid in een niet-hiërarchische organisatie? “Mensen gaan veel beter om met veilig ­ heid als gedrag en bewustzijn voorop staan en mensen zelf verantwoordelijk ­ heid nemen en collega’s op veiligheid­ issues aanspreken. Dat werkt aanzienlijk beter dan omslachtige, bureaucratische programma’s met stapels papier en disci ­ plinaire maatregelen. Maar, desondanks kunnen veiligheidsrisico’s optreden, bijvoorbeeld als mensen zichzelf te veel onder druk zetten en onder de noemer ‘teamwerk’ wel even de korte, snelle weg kiezen.” “Een andere valkuil is het kostenaspect. De ‘werkvloer’ beschikt meestal niet of nauwelijks over financiële informatie. Als een onderhoudsspecialist technisch lijke onderzoeken noteren een enorme overschatting. Zonder volledige transpa ­ rantie kan een dergelijke democratische managementstructuur dus behoorlijke schadelijke besluiten genereren. Uit kostenoverwegingen blijkt zorgvuldige budgettering en open financiële infor ­ matie onmisbaar, inclusief doorlopende informatie en geregeld overleg over de uitgaven.” Het beste uit de vakman Uiteenlopende industrieën rapporteren prachtige economische en organisa torische effecten. Haalt de Semco-stijl volgens u ook het beste uit de goed opgeleide engineer? “Het antwoord is absoluut ja. Neem bij ­ voorbeeld de reliability manager. Zijn rol bestaat uit beïnvloeden en faciliteren, dat legt veel meer gewicht in de schaal dan hiërarchisch ‘gezag’ of ‘leiding’ geven. Hij stimuleert juist de processen die input losmaken en de werkvloer prik ­ kelen om zelf met oplossingen voor de dag te komen. Hij beweegt het team tot een concrete actieagenda waarvoor datzelfde team zich als vanzelfsprekend verantwoordelijk voelt.” Multidisciplinaire teams Hoe nemen bedrijven en hun onderhoudsorganisaties de drempel om traditionele hiërarchie uit hun organisatie te bannen? “Tot nu toe zijn we nog geen industrie ­ plants tegengekomen die de klassieke hiërarchie overboord hebben gezet. Semco-principes Het ‘participerende managementmodel’, bekend als ‘Semco-stijl’ is ontwikkeld door de Braziliaanse industrieel Ricardo Semler. Kenmer ken zijn participerend management en decentrale verantwoordelijkhe - den en bevoegdheden alsmede financiële transparantie. De aanpak vindt wereldwijd navolging, ook bij kritische organisaties. Zie ook Main tenance Benelux nr. 1, maart 2015, pag 10 e.v. Daarentegen zien we wel dat juist daar waar grote verbeteringen zijn gereali ­ seerd in onderhoud, betrouwbaarheid en asset­management, de organisatie feitelijk toch dat niveau heeft bereikt. Succesvolle verbeterprocessen worden gedragen en ontwikkeld door multifunc ­ tionele en multidisciplinaire teams. Zo’n team is in staat nieuwe processen te ontwikkelen op basis van best mogelijke, industriële praktijk. Deze succesvolle verbeterteams vormen een afspiegeling van alle bedrijfsniveaus, met volledige ondersteuning van de betrokken direc ­ tie. De kern is dat directie of manage­ ment niets dicteren maar oplossing en gedegen realisatie overlaten aan het team. De enige managementfunctie in dit proces is de eliminatie van drempels en barrières. Met andere woorden: ook al blijft de klassieke hiërarchie intact, dan nog is de ‘nieuwe’ cultuur in asset­ma ­ nagement en solide bedrijfsvoering tot stand gebracht door alle organisatieni ­ veaus. Dat ligt in essentie bijzonder dicht bij de Semco­stijl”, stellen Brandon Weil en Shon Isenhour (CMRP) vast. ■ gezien de beste beslissing neemt zonder inzicht in financiële consequenties, lost hij het ene knelpunt op door elders nieuwe problemen te ontketenen. Test het maar eens uit: laat onderhoudsmedewerkers het winstpercentage op de producten van hun bedrijf schatten. Tal van derge ­ 38 39 Maintenance Benelux Nr. 2 - mei 2015 © Vezor Media Brandon Weil (Certified Maintenance & Reliability Professional, Cmrp) heeft ruim dertien jaar ervaring als maintenance en relia bility manager, in uitvoerende functies en als consultant. Weil werkt nu als operational manager en opleider bij het opleidings instituut voor maintenance management erudition. hij startte zijn loopbaan in militaire dienst bij het naval nuclear Power Program en heeft tal van eervolle vermeldingen en prijzen op zijn naam staan. Bij erudition brengt hij expertise in op het gebied van elektrotechniek, industriële installaties, stoom- en energiecentrales en industriële veiligheid. Weil werkte wereldwijd aan veel industriële verbeterprojecten.
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel