MaintenanceBenelux.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Regelmatige inspectie van oog- en nooddouches verplicht én noodzakelijk Installeren op basis van technisch en praktisch beheersplan
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Regelmatige inspectie van oog- en nooddouches verplicht én noodzakelijk

Installeren op basis van technisch en praktisch beheersplan

Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, moeten de beschikking hebben over goed functionerende nood- en oogdouches om snel en langdurig te kunnen spoelen, aldus de Europese norm EN15154 uit 2006. Deze norm stelt eisen aan het sproeipatroon, de hoeveelheid water die de leiding afgeeft, de hoeveelheid water die uit de douche komt en de stabiliteit van de watertoevoer. Waterkwaliteit en -temperatuur zijn hierbij van essentieel belang. Hoewel dit eenvoudig klinkt, lijkt de praktijk weerbarstiger. Verder valt ook op het gebied van inspectie en onderhoud in ons land nog een en ander te verbeteren. In dit artikel aan het woord hierover Peter van Doesum, directeur van Denios BV.

Bij het werken met gevaarlijke stoffen zijn goed functionerende nood- en oogdou ches wettelijk verplicht. Bij Europese bedrijven zijn de voorzieningen er meestal wel maar functioneren ze ook optimaal en voldoen ze volledig aan de richtlij - nen? Peter van Doesum is hier duidelijk in. “Nee, er valt op dit gebied in Europa nog aardig wat te verbeteren. Neem nou bijvoorbeeld de oogdouches. In Amerika wordt voor oogdouches een minimum- en maximumwatertemperatuur voorge schreven, conform de Amerikaanse norm Ansi Z 358.1-2004, daarbij dient de water temperatuur te liggen tussen tenminste 15,5 en 35 °C. In Europa kennen we dit niet. Er worden bij ons aanbevelingen gedaan op dit gebied maar bedrijven zijn niet verplicht om zich daaraan te houden. Zo schrijft de EN15154 in een bijlage als advies dat de watertempera tuur boven de 15 °C moet zijn.

Bedrijfsinformatie

Denios BV
Denios BV
Visie en missie: Het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen is cruciaal bij het minimaliseren van risico’s voor ons milieu en uw medewerkers. Bovendien draagt het bij aan een leefbare maatschappij voor toekomstige generaties. Door een integrale samenwerking met onze opdrachtgevers, een brede maar unieke specialisatie en ervaren deskundige adviseurs kunnen wij voor iedere specifieke situatie de veiligste en meest duurzame oplossing bieden. Daarbij zoeken we al ruim jaar 30 jaar continue naar nieuwe innovaties om onze klanten verantwoorder en efficiënter te laten ondernemen. 360° of Safety: Werken met gevaarlijke stoffen vraagt om bijzondere voorzieningen en vereist veel specialistische kennis. Bedrijven die werken met deze stoffen hebben die kennis uiteraard in huis. Meestal verspreid over verschillende disciplines. Communicatie en alertheid zijn dus continu van groot belang voor alle betrokkenen. Ieder risico dat onverhoeds leidt tot problemen, kan grote gevolgen hebben. DENIOS hanteert daarom 360°of Safety en zorgt te allen tijde voor een risico-inventarisatie op locatie, vergezeld van een advies met maatregelen gevolgd door een concrete oplossing inclusief gebruiksinstructies en eventueel training. Service & onderhoud: Ons serviceteam plaatst oplossingen, verzorgt periodieke veiligheidstechnische controles en indien nodig reparaties. Onze monteurs zijn VCA-VOL én DENIOS BV is VCA gecertificeerd. Maatschappelijk verantwoord ondernemen: DENIOS BV, onderdeel van de internationale DENIOS-groep, is partner van MVO Nederland.
Laatst bijgewerkt: 22-01-2018

Gerelateerde expertise

Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl Medewerker boven een oogdouche. Veiligheid Henriëtte van Norel Regelmatige inspectie van oog- en nooddouches verplicht én noodzakelijk installeren op basis van technisch en praktisch beheersplan Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, moeten de beschikking hebben over goed functionerende nood- en oogdouches om snel en langdurig te kunnen spoelen, aldus de Europese norm EN15154 uit 2006. Deze norm stelt eisen aan het sproeipatroon, de hoeveelheid water die de leiding afgeeft, de hoeveelheid water die uit de douche komt en de stabiliteit van de watertoevoer. Waterkwaliteit en -temperatuur zijn hierbij van essentieel belang. Hoewel dit eenvoudig klinkt, lijkt de praktijk weerbarstiger. Verder valt ook op het gebied van inspectie en onderhoud in ons land nog een en ander te verbeteren. In dit artikel aan het woord hierover Peter van Doesum, directeur van Denios BV. Bij het werken met gevaarlijke stoffen zijn goed functionerende nood- en oogdou ches wettelijk verplicht. Bij Europese bedrijven zijn de voorzieningen er meestal wel maar functioneren ze ook optimaal en voldoen ze volledig aan de richtlij - nen? Peter van Doesum is hier duidelijk in. “Nee, er valt op dit gebied in Europa nog aardig wat te verbeteren. Neem nou bijvoorbeeld de oogdouches. In Amerika wordt voor oogdouches een minimum- en maximumwatertemperatuur voorge schreven, conform de Amerikaanse norm Ansi Z 358.1-2004, daarbij dient de water temperatuur te liggen tussen tenminste 15,5 en 35 °C. In Europa kennen we dit niet. Er worden bij ons aanbevelingen gedaan op dit gebied maar bedrijven zijn niet verplicht om zich daaraan te houden. Zo schrijft de EN15154 in een bijlage als advies dat de watertempera tuur boven de 15 °C moet zijn. Tevens wordt een waarschuwing gegeven voor te warm water. Een watertemperatuur van 37 °C of hoger kan namelijk chemische processen versterken en versneld schade toebrengen aan de ogen. Op basis van Europees onderzoek komt de gewenste temperatuur voor veiligheids douches daarmee uit op minimaal 15 en maximaal 35 °C. De norm geeft ook een aanbeveling van 20 tot 25 °C voor een oogdouche en 20 tot 30 °C voor een nooddouche. Met name deze laatstge noemde 30 °C is vrij hoog, gezien het feit dat de legionellabacterie zich vanaf 25 °C kan ontwikkelen in de leidingen.” Praktijk Omdat er geen sprake is van een temperatuurverplichting, wijkt de praktijk vaak af. Zowel bij Nederlandse als Belgische bedrijven komt het regelmatig voor dat medewerkers het bij een calamiteit met een ijskoude oogdouche moeten doen. Behalve dat het spoelen op deze manier niet lang is vol te houden, kan boven - dien onderkoeling optreden. Hoewel de bedrijven de richtlijnen niet overtreden, is zo’n situatie vanuit veiligheidsoogpunt alles behalve wenselijk. In dergelijke situaties is het immers extreem lastig, zo niet onmogelijk, om de voorgeschreven 15 minuten spoelen te halen. Hetzelfde geldt ook voor te warm water. Helemaal als de huid ook nog eens open ligt als gevolg van chemicaliën. Voor nooddou ches geldt in grote lijnen hetzelfde. Ze zijn veelal te koud en soms veel te warm en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. installatiewijze Bij de aanleg van nood-en oogdouches is het daarom belangrijk na te denken over het comfort voor het slachtoffer. Oogdouches zitten vaak op een werk - blad zonder spoelbak of tegen een muur zonder afvoer. Dit is vaak een gevolg van het feit dat nood- en oogdouches niet geïntegreerd zijn in het initiële ont werp van een gebouw en dus achteraf moeten worden geplaatst. Bij een kwar tier spoelen komt er namelijk zo’n 150 liter water vrij (omgerekend zo’n vijftien emmers water). Van Doesum licht toe: “Zowel bij een calamiteit als bij een we kelijkse controle is dit niet aangenaam. Installeer een oogdouche daarom altijd goed toegankelijk bij een mengkraan met gootsteen voor dagelijks gebruik. De warmwatertoevoer van de kraan kan dan immers worden benut voor de oog douche door plaatsing van een veiligheidsthermostaat onder het werkblad. Zo is het water nooit te warm of te koud.” “Verder is het essentieel om bij de plaat sing van een oogdouche rekening te houden met de houding van het slacht offer. Raadzaam is om een oogdouche zo te installeren dat het slachtoffer in gebukte, ontspannen houding 15 minu ten in de straal kan hangen, terwijl hij/zij leunt op zijn ellebogen en ondertussen de oogleden kan opensperren”, aldus Van Doesum. legionellapreventie Een ander typisch probleem dat zich voordoet bij nood- en oogdouches is ‘stilstaand water in de leidingen’. Bij temperaturen tussen de 25 en 60 °C slaat de legionellabacterie toe. Om legionellabesmetting te voorkomen, is een technisch en praktisch beheersplan wettelijk verplicht. Uitgangspunt hierbij is het leidingenstelsel zo te ontwerpen dat er geen water in de leidingen achter kan blijven. Ook wordt het gebruik van kope - ren of messing leidingen aangeraden. Bij temperaturen van rond de 25 °C kunnen de bacteriën zich hierin namelijk minder goed handhaven dan in stalen, RVS- of kunststofleidingen. locatie nooddouche Van Doesum: “Bij het maken van een keuze voor de juiste nood- of oogdouche kan men niet over één nacht ijs gaan. Naast technische aspecten dient name lijk ook rekening te worden gehouden met de juiste locatie en de bereikbaar heid. Het belangrijkste aspect is de wijze waarop een slachttoffer op een zo com - fortabel mogelijke wijze gebruik kan ma- ken van de voorziening. Vroeger werden nooddouches bij bedrijven vaak ge plaatst naast of boven een deuropening. De gedachte hierachter was dat een dergelijke voorziening dan snel te vinden was. Ondertussen zijn de inzichten op dit gebied veranderd. De deuropening is tegenwoordig vaak onderdeel van een vluchtroute en moet bij calamiteiten worden vrijgehouden. De locatie dient vrij te zijn van obstakels. Vanzelfsprekend moet er voldoende waterdruk aanwezig zijn en moet men gegarandeerd zijn van schoon, niet vervuild en legionellavrij water. Geadviseerd wordt ook te kiezen voor een centrale plaats, afgebakend en duidelijk herkenbaar. Zorg voor een water uitloop met aansluiting en een goede afvoer in de vloer. Ook weer met het oog op legionellapreventie maar ook om een waterballet te voorkomen.” Onderhoud en periodieke inspecties Na de installatie van een nood- en/of oogdouchevoorziening dient het systeem continu gecontroleerd te worden op die aspecten die een gegarandeerd juist gebruik van de voorziening te allen tijde mogelijk maken. Denk daarbij aan het wekelijks doorspoelen van het systeem om legionellavorming en groezelig water in de toevoerleidingen te voorkomen. Omdat hier een vrij grote hoeveelheid water bij vrijkomt, wordt aanbevolen om nooddouches altijd boven of nabij een afvoer en oogdouches bij een spoelbak te installeren. Een checklist kan hierbij uitkomst bieden. Tenslotte is het be - Tankdouche voor buiten opstelling. langrijk dat werknemers die aan risico’s bij de omgang met gevaarlijke stoffen blootgesteld worden, vertrouwd zijn met het gebruik. 15 minuten spoelen bij oog letsel is namelijk geen pretje maar wel bittere noodzaak om blijvende schade aan ogen en oogleden te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Veiligheidsaudits Om te kunnen blijven voldoen aan het wettelijke kader is het noodzakelijk de voorzieningen en de werkwijze frequent te onderwerpen aan veiligheidsau - dits en te streven naar optimalisatie van de bestaande middelen en voor zieningen. Een periodieke contro le dient tenminste één keer per jaar plaats te vinden. Hierbij wordt de waterkwaliteit, het sproeipatroon, de locatie en de conditie van de voorziening gecontroleerd op basis van gestandaardiseerde checklists. De werkgever heeft hierbij een zorgplicht ten aanzien van de werknemer. Hij dient immers de voorwaarden te scheppen waarbinnen de werknemer veilig kan werken en in geval van een calamiteit snel en efficiënt kan optreden. Alarm en assistentie Tot slot is het aan te raden om een goed werkend BHV- of Ehbo-systeem te heb ben in de organisatie. Oogletsel door chemicaliën kan namelijk bijzonder pijnlijk zijn en het spoelen van de ogen gedu rende 15 minuten is dan beslist geen pretje. Hulp van een BHV’er of Ehbo’er is in dergelijke situaties vaak gewenst. Zorg er dus voor dat deze mensen op tijd aanwezig kunnen zijn voor mentale en fysieke ondersteuning. Bij grotere bedrij - ven en instanties worden nood- en oogdouches daarom vaak uitgevoerd met doorstroommelders. Loopt er water door de leiding, dan gaat er een alarmmel ding naar de meldkamer. Een hiervoor opgeleide hulpverlener kan dan zo snel mogelijk assistentie verlenen.
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel