MaintenanceBenelux.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Wet- en regelgeving asbestverwijdering onvoldoende afgestemd op industriŽle omgevingen
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Wet- en regelgeving asbestverwijdering onvoldoende afgestemd op industriŽle omgevingen

Asbest komt niet alleen voor in gebouwen maar is ook (nog steeds) veelvuldig aanwezig in de industriŽle omgeving. En hoewel er al jaren veel te doen is omtrent het thema Ďasbestverwijderingí, zijn de huidige wet- en regelgeving en certificering nog onvoldoende afgestemd op de verwijdering ervan uit juist industriŽle installaties en machines. Tůch moeten werknemers, zeker bij onderhoudswerkzaamheden, de zekerheid hebben veilig in de betreffende omgeving te kunnen werken.

Asbest is gťťn chemische stof die mensen maken in fabrieken. Integendeel. Het is een volledig natuurlijk mineraal dat wordt gedolven in mijnen (in bijvoorbeeld China, India en Rusland) en over een groot aantal positieve eigenschappen beschikt. Zo is het materiaal eenvoudig en goedkoop te verwerken, duurzaam, slijtvast, warmtebestendig, thermisch en elektrisch isolerend en bovendien bestand tegen zuren, schimmels en logen. Het is dus Ďergensí logisch dat het materiaal in de jaren direct na WOII volop werd ingezet voor de wederopbouw.
Maar ergens ook niet. Ook in die tijd was namelijk al bekend dat het inademen van asbestdeeltjes gepaard ging met ernstige gezondheidsrisicoís.

Gerelateerde expertise

Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl In oudere stoomketels en het leidingwerk voor stoom is veel asbest toegepast zoals pakkingen tussen flen zen van stoomleidingwerk, stopbuspakkin- OnderhOud Ing. Marjolein de Wit Ė Blok gen bij kraanstukken, isolatiemateriaal etc. Wet- en regelgeving asbestverwijdering Onvoldoende afgestemd op industriŽle omgevingen Asbest komt niet alleen voor in gebouwen maar is ook (nog steeds) veelvuldig aanwezig in de industriŽle omgeving. En hoewel er al jaren veel te doen is omtrent het thema Ďasbestverwijderingí, zijn de huidige wet- en regelgeving en certificering nog onvoldoende afgestemd op de verwijdering ervan uit juist industriŽle installaties en machines. Tůch moeten werknemers, zeker bij onderhoudswerkzaamheden, de zekerheid hebben veilig in de betreffende omgeving te kunnen werken. Asbest is gťťn chemische stof die mensen maken in fabrieken. Integendeel. Het is een volledig natuurlijk mineraal dat wordt gedolven in mijnen (in bijvoorbeeld China, India en Rusland) en over een groot aantal positieve eigenschappen beschikt. Zo is het materiaal eenvoudig en goedkoop te verwerken, duurzaam, slijtvast, warmtebestendig, thermisch en elektrisch isolerend en bovendien be stand tegen zuren, schimmels en logen. Het is dus Ďergensí logisch dat het ma teriaal in de jaren direct na WOII volop werd ingezet voor de wederopbouw. Maar ergens ook niet. Ook in die tijd was namelijk al bekend dat het inademen van asbestdeeltjes gepaard ging met ernstige gezondheidsrisicoís. De schadelijke werking van asbest hangt samen met het feit dat asbest een veze - lige structuur heeft die in twee vormen voorkomt: naalden (amfibolen) en gekrulde vezelbundels (serpentijnen). Wanneer mensen deze vezels inade men, haken de fijnste exemplaren vast in de longen, doorboren de celwanden en veroorzaken daar schade aan de celkernen die uiteindelijk kan leiden tot kanker of de dood. Waar te vinden? Asbest is niet in alle gevallen zo schadelijk. Wanneer het voorkomt in de zogenaamde Ďhechtgebonden toepassingení (verpakt in andere materialen) is er minder kans dat asbestvezels vrijkomen en beschikbaar voor inademing. Dit is het geval bij asbest dat is gebruikt in cement- en golfplaten, gevelbekleding en ontluchting- en ventilatiekokers. Er ontstaat wťl een gevaar wanneer deze materialen beschadigen door bijvoor beeld sloop-, bouw- of onderhoudswerkzaamheden of erosie (veroudering). Naast hechtgebonden, zijn er ook niet- hechtgebonden toepassingen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld vezelplaat brand schotten of, om meer in de industriŽle richting te denken: pakkingen in leiding stelsels en installaties, schalen leidingisolatie om warme leidingen, vonkendovers in relais en koordafdichtingen in luchtkana len, doorvoeren en elektrakasten. Wet- en regelgeving Omdat steeds duidelijker wordt hůe gevaarlijk asbest voor de menselijke ge zondheid is, werd de stof in 1993 volledig verboden. Sinds die tijd is het importeren, verwerken, bewerken en op voorraad houden van asbest en asbesthoudende materialen niet meer toegestaan. Kortom: alle producten, gebouwen en installaties die in Nederland nŠ 1993 zijn vervaardigd, bevatten als het goed is geen asbest. De praktijk leert dat dit, om diverse redenen, niet in alle gevallen geldt. Bovendien zijn problemen be - kend bij bedrijven die bijvoorbeeld met schepen of andere vervoersmiddelen wereldwijd opereren. Wanneer dan een reparatie nodig is die wordt uitgevoerd in een land waar nog geen verbod heerst op asbest, dan is de kans reŽel aanwezig dat er tůch asbest in de werkomgeving terecht komt. Alle reden voor de wetgever om wet- en regelgeving op te stellen waarmee het verbod is te handhaven en aanwezige blootgesteld aan asbest en mensen die asbest moeten verwijderen de juiste bescherming dragen. Het Asbestverwij deringsbesluit regelt dat de asbestvezels niet naar de omgeving kunnen worden verspreid. In het kader van de verwijdering van asbest zijn verder processchemaís be schikbaar in de vorm van de procescertificaten SC-530 en SC-540. Het laatste certificaat wordt verleend aan bedrijven die kunnen aantonen in staat te zijn een correcte asbestinventarisatie te maken. De SC-530 formuleert een juiste werkwijze voor het verwijderen van asbest en is een verplichting voor bedrijven die deze werkzaamheden uitvoeren. Bedrijven die besluiten hun asbest te la ten verwijderen door een specialist, doen er verstandig aan na te gaan of het betreffende bedrijf een positieve historie heeft en bovendien vermeld staat in de lijst met certificaathouders (www.ascert. nl). Het aantal malafide bedrijven op het vlak van asbestverwijdering is dermate groot dat Inspectie SZW het als specifieke focus heeft opgenomen in haar Ďplan van aanpak van asbest 2012 Ė 2015í. VIA Een sluipend probleem voor de industrie dat hier schuilt, is dat de regelgeving rondom asbestverwijdering vooral gericht is op de gebouwde omgeving. Hier be staat meestal de mogelijkheid om een bepaalde locatie volledig buiten gebruik te stellen zodat het asbest in alle rust kan worden verwijderd. In industriŽle situaties is het vaak helemaal niet mogelijk om een fabriek weken of maanden buiten bedrijf te stellen maar het is ook niet eenvoudig om asbest te verwijderen in een draaiend bedrijf. Daarbij kennen industriŽle installaties een expliciete ge vaarzetting buiten het asbestrisico zoals hoogspanning, hoge temperaturen en chemicaliŽn. Om die reden is de Stichting VIA opge - richt waarbij VIA staat voor: Verenigd Industrie-overleg inzake regelgeving omtrent Asbest en schadelijke vezels. De Stichting bestaat uit specialisten uit diverse sectoren (de chemische indu strie, de energie- en metaalsector) met industriŽle installaties en diverse branche24 25 Maintenance Benelux Nr. 1 - februari 2015 asbest op een verantwoorde manier te verwijderen. De belangrijkste wet- en regelgeving in het kader van asbest zijn het Arbobesluit (SZW) en het Asbestver wijderingsbesluit (Vrom). Simpel gezegd regelt het Arbobesluit dat mensen in hun werkomgeving niet mogen worden Een stoomketel. verenigingen. Vanuit hun ervaring wor den in samenwerking met de wet- en regelgevers stappen genomen om de wetgeving beter afgestemd te krijgen op industriŽle situaties. In het eigen bedrijf Om medewerkers te beschermen tegen de gevolgen van het inademen van asbestdeeltjes, is het belangrijk dat zij werken in een asbestveilige omge ving. Dit is niet noodzakelijkerwijs een asbestvrije omgeving. Het is heel goed mogelijk dat bij het uitvoeren van een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie; een overzicht dat Ūeder bedrijf verplicht is op te stellen) blijkt dat er wťl asbest aanwezig is maar dat dit geen gevaar oplevert. Bijvoorbeeld omdat het in een hechtgebonden toepassing zit. Het is dan wel noodzakelijk een zogenaamd beheersplan op te stellen. Hierin is opge nomen waar het asbest zich bevindt en hoe veilig met het asbest moet worden omgegaan (bijvoorbeeld tijdens onder houd- en bouwwerkzaamheden) tot het moment dat het wel gesaneerd wordt. Wanneer asbest aanwezig is ťn een risico vormt (dit is ook afhankelijk van het type asbest, de conditie van het opper vlak en de omgeving) kan de werkgever besluiten tot een volledige verwijdering van het asbest en het reinigen van alle besmette ruimtes of voor het isoleren van asbest. In het laatste geval zijn be paalde asbesthoudende delen hermetisch (bouwkundig) af te sluiten waardoor ze geen gevaar meer kunnen opleveren. Advies In alle gevallen is het aan te raden een specialist/adviesbureau (SC540 gecertifi ceerd)/saneerder (SC530 gecertificeerd) in de arm te nemen die een asbestinventarisatie kan en mag uitvoeren en advies kan geven bij mogelijk te nemen maatregelen. Alleen dan zal het asbest op de juiste wijze, met de juiste PBMís en volledig worden verwijderd ťn wordt voorkomen dat andere ruimtes besmet raken met asbestdeeltjes; bijvoorbeeld doordat mensen met schoenen van de besmette ruimte naar een schone ruimte lopen (belangrijkste bron van secundaire besmetting).
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel