MaintenanceBenelux.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Noord- en Oost-Europees centrum EnviControl naar Zaltbommel Kracht in service en systeemintegratie
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Noord- en Oost-Europees centrum EnviControl naar Zaltbommel

Kracht in service en systeemintegratie

EnviControl Nederland is ‘marktleider in stilte’: gedegen knowhow is de kerncompetentie achter de toonaangevende positie in milieumonitoring, met name voor overheden. Met de verhuizing naar een nieuw pand in Zaltbommel evolueert EnviControl de Nederlandse vestiging tot een minder bescheiden hoofdkantoor voor Noord- en Oost-Europa. Naast outillage voor assemblage, systeemintegratie en onderhoud omvat het centrum een laboratorium en faciliteiten voor opleiding en voorlichting.

Gerelateerde expertise

Ewald Lohmann Noord- en Oost-Europees centrum EnviControl naar Zaltbommel Kracht in service en systeemintegratie EnviControl Nederland is ā€˜marktleider in stilteā€™: gedegen knowhow is de kerncompetentie achter de toonaangevende positie in milieumonitoring, met name voor overheden. Met de verhuizing naar een nieuw pand in Zaltbommel evolueert EnviControl de Nederlandse vestiging tot een minder bescheiden hoofdkantoor voor Noord- en Oost-Europa. Naast outillage voor assemblage, systeemintegratie en onderhoud omvat het centrum een laboratorium en faciliteiten voor opleiding en voorlichting. EnviControl is gespecialiseerd in alle mi- lieugerelateerde monstername- en ana- lyse-apparatuur. De luchtkwaliteit staat, in samenhang met emissiemetingen, centraal. De luchtsamenstelling wordt ontleed met analysers, chromatografen, kwikdampanalysers, multigas-analysers die tot vijftien verschillende gassen ge- lijktijdig aankunnen. Detectie en analyse van explosieve en toxische gassen, tot op ppm-gevoeligheid, gebeurt met multigasdetectie en -analyse. Ook een meteorologische analyse behoort tot de algemeen gehanteerde meetdomeinen. Systemen voor permanente of periodieke monstername, inclusief gerichte monster- conditionering, datalogging/-recording en kalibratie completeert het program- ma. Het gaat vooral om maatwerk, van vaste stations tot draagbare units van ā€˜single-itemā€™-analyse tot multifunctionele stations. Een relatief nieuwe ontwikkeling is de monstername en analyse van fijn- stof. De partikelgrootte PM 10 is al ver- schoven naar PM 2,5. Johan van Liever- looy ziet een verdergaande verschuiving naar ultrafijnstof en nano-partikels, zoals ook in milieudiscussies naar voren komt. Duurzame oplossingen Zaltbommel is sinds april 2014 binnen EnviControl de evenknie van het Zuid-Eu- ropese hoofdkantoor in Le Pecq (Parijs). Duurzame oplossingen voor milieupro- blemen worden ontwikkeld en bewaakt op basis van continue, betrouwbare en gedetailleerde meting en analyse. Zorg- vuldige interpretatie en transparantie zijn onontbeerlijk om recht te doen aan belangen en verantwoordelijkheden van overheden, bedrijfsleven en burgers. stelt vast dat de overheid ook een brug vormt tussen technologie en praktijk: het bedrijfsleven heeft te maken met de monstername-analyses en maakt bij voorkeur gebruik van gelijksoortige ap- paratuur, zodat letterlijk en figuurlijk met dezelfde maten wordt gemeten. Ander- zijds leveren de monsternames input aan wetenschappelijke en onderzoeksinstel- lingen ten behoeve van milieustudies en de ontwikkeling van milieubeheersende technologie. Ook de publieksvoorlichting speelt een rol: de overheid is verplicht het publiek zorgvuldig te informeren en doet dat op basis van onderbouwde in- terpretaties. Uiteraard houdt de overheid daarvoor een groeiend control-netwerk in stand. Van Lieverlooy ziet dan ook een sterke marktontwikkeling in enerzijds indu- strie en anderzijds industriĆ«le en weten- schappelijke laboratoria. Systeemintegratie De integratie van een veelheid aan me- dia en instrumenten is een specialisme van EnviControl. Het bedrijf is marktbreed georiĆ«nteerd als het gaat om service, onderhoud en beschikbaarheid van reserveonderdelen. Voor het eigen le- veringsprogramma houdt men zoā€™n tien vooraanstaande merken aan, waarin 16 17 compleet aanbod met import en leve- ring van nieuwe apparatuur, systeeminte- gratie, projectmanagement en de nood- zakelijke opleiding. Vanuit de huidige twee hoofdkantoren in Zaltbommel en Le Pecq bij Parijs bestrijkt EnviControl Europa en Noord-Afrika. De overheid is een centrale speler: instanties als Rivm, provincies en regio- nale gezondheidsdiensten baseren hun beleid, inventarisatie en handhaving op meetstations. Johan van Lieverlooy Technische hardware zorgt daarvoor. Dat kan voor een bewonerscollectief of een SHE-manager een handinstrument van een paar honderd euro zijn met indica- tieve meetresultaten, of voor bedrijven, wetenschappelijke instellingen en over- heidsinstanties de complete multifunctio- nele en gekalibreerde meetunit van een ton of meer. Die zien we bijvoorbeeld langs snelwegen staan, in industriege- bieden of in researchlaboratoria die de problemen van vandaag uitwerken tot de oplossingen van morgen. En we zien ze geregeld in de nieuwe assembla- gehal van EnviControl in Zaltbommel, waar ze vaak als onderdeel van turnkey- projecten tot systeemunit worden samen- gebouwd. Schakeltechnologie en praktijk Johan van Lieverlooy, business unit ma- nager Northern & Eastern Europe van EnviControl heeft de activiteiten in het Nederlandse centrum in tien jaar zien en doen uitgroeien tot het huidige inter- nationale hoofdkantoor. Het team telt zeven mensen, waaronder vijf technisch specialisten. Aanvankelijk lag het ac- cent op onderhoud van apparatuur van zowel eigen vertegenwoordigingen als collega-fabrikaten. Een logische combi- natie: gebruikers van deze complexe en veelal geĆÆmporteerde meet- en monster- name-instrumenten moeten kunnen bou- wen op lokale kennis en beschikbaarheid van onderdelen, zeker als het gaat om geĆÆntegreerde systemen. Onderhoud en service werden snel uitgebreid tot een het specialisme nog dieper gaat. Voor de opdrachtgever een belangrijke zekerheid: de kennis en de onderdelen liggen in Zalt- bommel, ook als de instrumenten uit de VS afkomstig zijn en ook als meerdere fabri- katen worden gecombineerd. ā€œHet gaat om meten en integratie van systemen, en dus ook om accurate conditionering van samples. Een gas op 400 ĀŗC kun je nu een- maal niet zomaar door een meter sturen. Wij kunnen met de opdrachtgever diep ingaan op de monstername en daarbij kijken hoe we vochtproblemen, denk aan condensvorming of aanzet van stofdeel- tjes, ondervangen. Dat kan complex zijn: een goede meting vereist mogelijk wel monsternamedroging maar het is niet de bedoeling met het water ook bijvoorbeeld ammoniak af te voeren.ā€ It -infrastructuur EnviControl levert desgewenst complexe projecten turnkey af. ā€œNou, niet hele- maalā€, plaatst Van Lieverlooy als nuchtere technicus een kanttekening. ā€œBijna turn- key, want we verzorgen en engineeren de integrale meet- en ICT-technologie, maar we zetten geen gebouwen neer ā€¦ Wel voorzien we in bijvoorbeeld de bewaking van de apparatuur op afstand, door via intranet-verbindingen op instrumentni- veau in te loggen. Zo nodig kunnen we de besturing overnemen en vaak de storing verhelpen. Of we leveren een compleet systeem dat automatisch de informatie voor analyse naar een server stuurt en vervolgens na controle in het juiste format op een openbaar portal voor het publiek toegankelijk maakt.ā€ Het team technici is met het oog op deze uiteenlopende en samenhangende func- tionaliteiten multidisciplinair samengesteld: ICT-specialisten werken nauw samen met chemici. opleiding In het nieuwe pand beschikt EnviControl als gezegd over presentatie- en oplei- dingsruimtes. Meestal maakt training en opleiding deel uit van het project. ā€œOnze opdrachtgevers beheersen perfect de materie maar willen vanzelfsprekend optimaal resultaat halen uit hun instru- mentarium. Zoā€™n opleiding blijkt heel ren- dabel: de klant is direct vertrouwd met de machine en we blijven mogelijke fouten voorā€, licht Van Lieverlooy toe. ā€œMeestal kunnen we vervolgens volstaan met Ć©Ć©n maal per jaar onderhoud, waarbij we met referentiegassen de apparatuur kalibreren en mechanische delen zoals pompen in perfecte staat houden. Gemiddeld twee- tot viermaal per jaar is een kleinere onderhoudscontrole aan te bevelen. Het onderhoudsprogramma is altijd afge- stemd op de individuele klant. De meeste opdrachtgevers hanteren daarvoor ei- gen specificaties. De eisen van het Rivm verschillen immers van bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie.ā€ Laboratorium Een parel in de nieuwe vestiging is het la- boratorium, een aantrekkelijke voorziening voor opdrachtgevers in wetenschappelijke en ontwikkelingsinstituten. EnviControl is door de fabrikanten gecertificeerd voor geavanceerd onderhoud met optische en radio-actieve bronnen. Zo kan men aan- tonen dat systemen doen wat ze beloven, zowel in gangbare meetconfiguraties als in moderne ā€˜specialsā€™ ten behoeve van me- tingen bij bijvoorbeeld nieuwe betoncoa- tings die bepaalde gassen kunnen afvan- gen waaronder NOx, NO2 of ozon. ā–  EnviControl onderhoudt apparatuur van zowel eigen vertegenwoordigingen als van collega- fabrikaten. Daarmee sluit de service-organisatie aan op de marktwensen en op de brede activiteiten van het bedrijf in systeemintegratie en turnkey projectmanagement. Service-engineer Bauke de Jong: ā€œService is een belangrijke pijler. EnviControl is gecertificeerd voor geavanceerd onderhoud met inzet van opti- sche en radioactieve bronnen.ā€ Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nlĀ© Vezor Media Maintenance BeneluxNr. 3 - september 2014Maintenance BeneluxNr. 3 - september 2014
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel