MaintenanceBenelux.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Hannie Kroes van SKF BV:De mens centraal
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Hannie Kroes van SKF BV:De mens centraal

Every time we see something move, SKF wants to move it with greater precision. Om dit mogelijk te maken is innovatie onontbeerlijk en dat is volgens Hannie Kroes, Company Director van SKF BV, alleen mogelijk als de krachten van mensen in een organisatie worden gebundeld. Zoals ze zelf stelt: Zonder mensen geen innovatie. Gedrevenheid komt immers voort uit de passie van mensen. In dit artikel een gesprek met Kroes over de wijze waarop ze de passie van haar medewerkers levendig houdt in haar organisatie en waar dat toe leidt.

Gerelateerde expertise

Henriëtte van Norel Hannie Kroes van SKF BV: ‘Every time we see something move, SKF wants to move it with greater precision’. Om dit mogelijk te maken is innovatie onontbeerlijk en dat is volgens Hannie Kroes, Company Director van SKF BV, alleen mogelijk als de krachten van mensen in een organisatie worden gebundeld. Zoals ze zelf stelt: “Zonder mensen geen innovatie. Gedrevenheid komt immers voort uit de passie van mensen.” In dit artikel een gesprek met Kroes over de wijze waarop ze de passie van haar medewerkers levendig houdt in haar organisatie en waar dat toe leidt. “Essentieel tijdens het leven is om voort- durend grenzen te verleggen en daar vervolgens van te leren. In een organisa- tie gaat dit het beste als kennis van men- sen wordt gebundeld op een zodanige wijze dat dit steeds weer leidt tot nieuwe, inspirerende ideeën. Geef medewerkers de ruimte om dit in alle rust te doen en er ontstaan prachtige dingen”, aldus Kroes. Een recent voorbeeld van zo’n idee binnen SKF is een volledig in eigen huis ontwikkelde interface, waarmee het mogelijk is om de smering van de rotor en de lagers volautomatisch op peil te hou- den. De interface signaleert wat de druk is op het lager en als deze wijzigt, wordt automatisch extra smering gerealiseerd, ‘zelfdenkende’ lagers. Een oplossing die niet alleen leidt tot een forse kosten- besparing voor opdrachtgevers, maar die ook aanmerkelijk duurzamer is dan de tot nu toe gebruikte methode. Achtergrond SKF is een wereldwijd opererende tech- nologieleverancier, opgericht in 1907 in Zweden door Sven Gustaf Wingqvist toen hij het octrooi verkreeg op een kogel- lager met meerdere rijen kogels. Evenals toentertijd is de kracht van de organisatie ook heden ten dage nog het vermogen om voortdurend nieuwe technologieën te ontwikkelen. Technologieën waar- mee producten worden gemaakt voor klanten van SKF die daarmee concur- rentievoordeel kunnen behalen. SKF kop- pelt haar praktijkervaring in meer dan 40 industrieën aan de kennis van haar tech- nologieplatformen: lagers en eenheden, afdichtingen, mechatronica, services en Wereldwijd heeft SKF in 2013 468 paten- ten op haar naam geschreven. Omgere- kend komt dat neer op meer dan twee per werkdag. Het grootste gedeelte van deze patenten is afkomstig uit Neder- land. Daarnaast zijn ook landen als Zwe- Hannie Kroes is Company Director van SKF BV. Scholieren en docenten kregen uitleg over ‘The power of Knowledge Eng??ineering’ tijdens de SKF Studentendag. 10 11 tidisciplinaire teams te werken aan inno- vatie. Om het creatieve proces op gang te brengen en te houden, werden films getoond over innovatie en presentaties gegeven over intellectueel eigendom. Na 24 uur kregen alle teams de gelegen- heid om hun ideeën en/of prototypes te presenteren aan een ‘angel board’ ofwel een senior board. Tijdens de presentaties beoordeelden de board-leden welke ideeën goed waren en of ze ook zakelijk te gebruiken zijn. Kroes vertelt: “Uiteindelijk hebben we zo’n acht ideeën geselec- teerd die verder doorontwikkeld worden tot een marktrijp product. Eén van de leden van het senior board adopteert in zo’n geval het idee en helpt het betref- fende team om het idee op een hoger nationaal of internationaal niveau te brengen.” Kroes: “Het interessante aan bovenstaan- de aanpak is dat iedereen in de organi- satie, van researcher, service-engineer, verkoper tot stafmedewerker en directie- lid, kon deelnemen.” Alle teams mochten volledig zelf bepalen waar ze aan wilden werken zonder dat kaders gesteld wer- den. De enige voorwaarde was dat het zou gaan om een bij de SKF business be- horende zakelijke innovatie. SKF als orga- nisatie heeft uitsluitend de hele sessie ge- faciliteerd. Goede ideeën voortkomend uit ‘drive day’ die uiteindelijk marktrijp zijn, worden gepatenteerd. Het patent blijft te allen tijden gekoppeld aan de naam van de oorspronkelijke uitvinder(s) en die krijgt daar ook de revenuen van. ‘environmental care’, ‘employee care’ en ‘community care’. In het kader van het laatstgenoemde programma onder- steunt SKF BV sinds twee jaar financieel de Brede School Academy voor kansrijke kinderen in kansarme wijken, van de lagere school tot de eerste klas middel- bare school. Kroes geeft een toelichting. “Dat programma is speciaal bedoeld voor talentvolle kinderen, veelal met een taalachterstand en uit kansarme wijken in Utrecht. Een aantal middagen per week gaan de kinderen na schooltijd naar de Brede School Academy waar met name veel aandacht wordt besteed aan begrijpend lezen. Dat stelt ze in staat om de Havo of het VWO te gaan volgen. Dit jaar zal voor een selectie van boven- genoemde kinderen een studiebeurs in het leven worden geroepen zodat ze ook na het eerste jaar in de brugklas hun Havo/VWO-studie kunnen vervolgen en kunnen doorstromen naar HBO/WO. Om in aanmerking te komen voor zo’n beurs, smeersystemen. Als grootste producent van lagers ter wereld is SKF vertegen- woordigd in meer dan 130 landen. We- reldwijd hebben ze 48.400 medewerkers, circa 15.000 distributeurs en een omzet in 2013 van Msek 63.597. Bij SKF Nederland werken bijna 500 medewerkers, verdeeld over vestigingen in Nieuwegein (hoofd- kantoor), Ridderkerk en Enschede. Het hoofdkantoor in Nieuwegein huisvest ook het wereldwijde Engineering Research Centre van SKF en in 2016 zal hier boven- dien het nieuwe Global Technical Centre Europe worden geopend. ‘Drive’-day Om innovatie te stimuleren in de organi- satie, heeft Kroes vorig jaar ‘drive’-day geïntroduceerd. Van 13.00 uur tot 13.00 uur de volgende dag, 24 uur achter elkaar, kregen medewerkers van SKF Nederland de gelegenheid om in mul- den, China, India en Duitsland actief op dit gebied. Focus De focus ligt binnen SKF op vier deel- programma’s, te weten ‘business care’, Opening SKF Solution Factory Eind april van dit jaar bij het 100-jarig bestaan van SKF Nederland en B??elgië werd op het hoofdkantoor van SKF in Nieuwegein de Solution Factory geopend.?? Dit onderdeel van het wereldwijde netwerk van SKF Solution Factories, ontwik- kelt voor bedrijven en industrieën in de Benelux innovatieve, technol??ogische oplossingen. Dat impliceert een voortdurende zoektocht naar duurzame oplos- singen die enerzijds de productiviteit verbeteren en anderzijds de kosten redu- ceren. Vraagstukken die daarbij worden aangepakt, variëren van de ontwik- keling van een lifecycle managementprogramma voor operationele toepas- singen tot hulp bij de ontwikkeling van een specifieke machine. Gerealiseerde oplossingen op het gebied van lagers, afdichtingen, diensten, smeersyste??men en mechatronica, worden gedeeld met andere Solution Factories in de wereld. Zo ontstaat een groeiende database van oplossingen die klanten wereldwijd helpt aan een betere asset performance en een reductie van hun TCO (Total Cost of Ownership). ‘De mens centraal’ Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl© Vezor Media Maintenance BeneluxNr. 3 - september 2014Maintenance BeneluxNr. 3 - september 2014 w VISIE‘De mens centraal’ moeten de kinderen solliciteren. Op basis van motivatie, intelligentie en draagvlak van de ouders wordt vervolgens een selectie gemaakt.” In het kader van ‘employee care’ heeft SKF een ‘graduate programma’. Dit tweejarige programma is speciaal ont- wikkeld om universitair opgeleide, jonge mensen kennis te laten maken met de di- verse facetten van SKF. Na die twee jaar krijgen de deelnemers een vaste functie bij SKF. Kroes: “Dit laatstgenoemde pro- gramma wordt gefinancierd vanuit het hoofdkantoor en voltrekt zich groten- deels in R&D-omgevingen.” Werving Kroes vervolgt: “Unitech is een Europees initiatief dat 14 jaar geleden werd op- gericht door een aantal grote bedrijven, waaronder SKF (de zogeheten ‘founding fathers’). Het werkt nauw samen met negen Europese universiteiten en heeft als doel mensen die klaar zijn met de uni- versiteit gedurende twee jaar stage te laten lopen bij de founding fathers terwijl ze parallel daaraan een opleiding vol- gen. Na die twee jaar en een voltooide opleiding kunnen ze in dienst treden bij één van de founding fathers. Als SKF Nederland zijn wij hier erg actief in. Zo nemen wij in augustus 2014 een week lang deel aan het Unitech event op de Technische Universiteit van Delft. We gaan dan op zoek naar jong talent.” Een initiatief om jonge mensen op mid- delbare scholen te interesseren voor techniek, is JET-NET, het Jongeren-en- technologie-netwerk Nederland. Lan- Na een inspirerende lezing van de directeur van Ferrari wil je na- tuurlijk nog liever op de foto met zo’n echte bolide. 12 toegepaste lager- en smeermiddelen- techniek, onder andere van de Italiaanse directeur van Ferrari en de oprichter/ eigenaar van Burton Car Company. De laatste vertelde gepassioneerd over het leven als ondernemer. “Niet alleen het enthousiasme, maar ook de interesse was groot”, aldus Kroes. Engineering academy Kroes vertelt tenslotte over de Enginee- ring Academy, haar nieuwste initiatief om jonge mensen met een MBO, HBO of universitaire (vooral werktuigbouwkun- dige) opleiding te enthousiasmeren voor techniek. De deelnemende bedrijven, nog niet allemaal bekend, zullen dan gezamenlijk een minor-programma ont- wikkelen dat bovenop het normale MBO, HBO of universitaire programma gevolgd kan worden. Verder is het de bedoe- ling dat alle deelnemende bedrijven stageplekken aanbieden en afstudeer- opdrachten genereren. Het streven is om iedereen die aan dit minorprogramma deelneemt een goed uitzicht te geven op een baan. “We voeren met diverse bedrijven gesprekken om te bepalen welke budgetten voor bovengenoemd plan gereserveerd moeten worden voor de komende vier jaar.” Dit initiatief wordt mede ondersteund door de Provincie Utrecht. Opleiding eigen personeel SKF is erg actief als het aankomt op het organiseren van activiteiten voor scholieren en studenten, zo blijkt uit het bovenstaande. De vraag aan Kroes is dan ook wat SKF doet om haar eigen personeel gemotiveerd te houden. “Ook op dat gebied zijn we in het kader van ‘Employee Care’ erg actief. Zo heeft SKF wereldwijd vijf collegecampussen opgericht om haar eigen personeel te trainen”, aldus Kroes. En ook in Nederland heeft SKF een college waar trainingen voor eigen personeel worden verzorgd. Zo worden onder andere materiaal- en productcursussen gegeven, alsmede ver- kooptrainingen. Zoals ik in het begin van dit verhaal ook al heb toegelicht, is het van groot belang om de mens centraal te zetten. Als we de krachten van al onze medewerkers in onze organisatie op een positieve wijze bundelen, dan slagen we er beslist in om ook in de toekomst onze positie als marktleider te handhaven. Daar heb ik het volste vertrouwen in”, aldus Kroes. ■ delijk telt het netwerk 169 scholen, 84 bedrijven en 35 partnerorganisaties. Scholen kunnen zich laten adopteren en voor SKF is dat het Oosterlicht Col- lege Havo/VWO in Utrecht. Kores: “In dit verband organiseren we elk jaar weer diverse activiteiten. Activiteiten zoals ‘Girls-day’, workshops voor docenten, wedstrijden met andere scholen in de regio en debatteer-acties”, zo vertelt Kroes. Girls-day dient om 14- en 15-jarige meisjes nog bewuster te maken van de mogelijkheden in de techniek. Op die dag openen alle deelnemende bedrij- ven hun deuren en kunnen met name meisjes een kijkje in de keuken nemen. Kroes licht toe: “Vorig jaar en ook dit jaar hebben drie vrouwelijke R&D-medewer- kers in witte laboratoriumjassen de dag verzorgd binnen SKF. Na afloop merkten we dat de aanwezige leerlingen duide- lijk een andere kijk hadden gekregen op techniek. Nieuwe aanwinsten voor de toekomst dus en daar doen we het natuurlijk allemaal voor.” 100-jarig bestaan SKF Nederland vierde een paar maan- den geleden haar 100-jarig met activi- teiten voor klanten, stakeholders en per- soneel. Tijdens één van die ochtenden kreeg SKF bezoek van 120 leerlingen van de JET-NET partnerschool het Oosterlicht College en van het ROC Midden-Neder- land. s’ Middags waren HBO-studenten uit Utrecht en Breda aanwezig, alsook studenten van de universiteiten Utrecht, Eindhoven, Twente en Delft. Allemaal kregen ze interactieve workshops over Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl© Vezor Media Maintenance BeneluxNr. 3 - september 2014
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel