NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Events

Plaats uw event
Leergang Life Cycle Value
Life Cycle Value, het creëren van waarde over de gehele levensduur van een asset, is voor bedrijven een uitdaging, zeker gezien het feit dat de Europese industrie en de infrastructuur aan het vergrijzen zijn. Tegelijkertijd moet in een globaliserende industrie de concurrentiekracht van de verouderende assets omhoog en wordt er steeds meer gevraagd van bestaande infrastructuur. Daardoor komt er meer aandacht voor modernisering, levensduurverlenging en vervanging. Meer aandacht dus voor een optimale inzet van een asset over de totale levensduur of langer. Het sturen op Life Cycle Value zorgt ervoor dat de prestaties van de assets stabiel blijven of zelfs verbeteren, ondanks dat de assets verouderen. Daarbij wordt continue gezocht naar het economisch optimum: uptime verhogen, kosten verlagen en investeringen optimaliseren, terwijl belangrijke thema’s zoals safety, health, environment en quality control niet aan aandacht mogen verslappen. Gelukkig zijn er momenteel diverse methoden, technieken en werkwijzen voorhanden die hierbij kunnen ondersteunen. Om een duurzame implementatie hiervan te realiseren zijn prestatiemanagement en verandermanagement van groot belang. Opzet Het programma bestaat uit zes modules, waarbij de eerste vijf modules bestaan uit een middag/avond sessie van 16.00 tot 20.00 uur en de laatste module uit een volledige dag. De leergang gaat uit van “action learning”, hetgeen betekent dat de onderwezen theorie met oefeningen en praktijkcases wordt ondersteund. Naast handvatten om de geleerde werkwijzen en technieken in de praktijk te implementeren, ontwikkelt de cursist een strategie en plan om daadwerkelijk binnen de eigen onderneming in te voeren. Module 1 – The economics of Maintenance & Asset Management Lesduur: 4 uur Inzicht in de economisch toegevoegde waarde van Maintenance & Asset Management aan de hand van de VDMXL methodologie (Value Driven Maintenance en Asset Management) en hoe u kunt berekenen welke waardedrijver in uw onderneming het meest belangrijk is. Leerdoelen • Het kunnen uitvoeren van waardeberekeningen • Het kunnen toepassen van de VDMXL formule • Het kunnen bepalen van de dominante waardedrijver • Het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse • Begrijpen hoe de levenscyclus de waardeontwikkeling beïnvloedt Module 2 – Benchmarking Lesduur: 4 uur Verschillende KPI’s en de interpretatie daarvan. Beschikbaarheid, kosten, investeringen. Welk niveau wilt u bereiken en hoe doet u dat? Valkuilen in benchmarking, zoals het vergelijken van appels met peren, onjuist gebruik van data en definities of de benchmark als doel op zich beschouwen en niet als middel. U kunt uw eigen benchmarkstudie uitvoeren en daarbij gebruik maken van een database met gevalideerde gegevens van meer dan duizend bedrijven. Module 3 – Life Cycle Management Lesduur: 4 uur Life Cycle Management is een integrale benadering om de inzet van een asset gedurende zijn hele levensduur te beheren en te optimaliseren, van ontwerp tot operatie, tot sloop. Deze module behandelt hoe de prestaties en levensduur van assets bewaakt en beheerd kunnen worden. De lesstof wordt via interactieve oefeningen en real life cases overgedragen. Module 4 – Big data en Predictive Maintenance Lesduur: 4 uur Vanuit industrie 4.0, de digitale revolutie, komt nu een nieuwe stroming waarmee bedrijven onderhoud en Asset Management naar een nog hoger plan kunnen tillen. De belangrijkste ontwikkeling vanuit deze revolutie is de introductie van Predictive Maintenance. Met grote hoeveelheden data en met geavanceerde analysetechnieken valt nauwkeuriger dan ooit te voorspellen wanneer een asset dreigt te falen en hoe onderhoud slimmer kan worden ingericht. In deze module worden de ontwikkelingen geschetst en de toepasbaarheid binnen de onderneming bepaald. Module 5 – KPI sturing & Change Lesduur: 4 uur In deze module wordt ingegaan op succesvolle verandering. Hoe nieuwe werkwijzen en technieken zodanig kunnen worden geïmplementeerd, dat het leidt tot blijvende verandering. Het stellen van haalbare doelen en het meten van prestaties is daarbij van groot belang. Tegelijkertijd moet ook aandacht worden besteed aan de ’zachte’ kant van de verandering. Module 6 – The Great Asset Management Experience Lesduur: volledige dag Tijdens dit unieke onderhouds- en Asset Managementspel kunt u als deelnemer al het geleerde in de praktijk brengen en neemt u het in kleine teams tegen elkaar op. U stuurt op waarde onder meer door de koers van uw virtuele Onderhouds- en Asset Management organisatie steeds opnieuw aan te passen aan nieuwe uitdagingen. Het team dat de meeste waarde creëert wint en ontvangt de prestigieuze award. Bestemd voor Deze opleidingscyclus richt zich op startende en meer ervaren onderhouds- of assetmanagers en andere ‘high potentials’ binnen een onderneming die de ambitie hebben om door te groeien naar een technisch leidinggevende functie. Naast de belangrijke theoretische modellen over onderhoud, betrouwbaarheid, onderhoudsbeheer en asset management, brengen we ook zeer concrete tools en oplossingen die onmiddellijk in uw bedrijf kunnen worden toegepast.
03-03-2020 | Leergang | 6 dagen | Dordrecht | Toegang: Betaald
Praktijkgericht Risicomanagement voor Beheer en Onderhoud van Assets
Binnen risicomanagement is het gebruik van risicomatrices een essentieel onderdeel om kosteneffectiviteit te realiseren voor het beheer en onderhoud van assets. Door gebruik te maken van risicomatrices en risicogetallen kunnen de risicogevolgen in kaart worden gebracht wat leidt tot beslissingsscenario’s. Hierdoor kunnen risico’s vermeden worden of bewust worden geaccepteerd op gebieden als productie, kosten, veiligheid, imago en milieu. Onderhoudsmedewerkers worden vaak betrokken bij risicoanalyses binnen analysemethodieken zoals RCM en FMECA. Hierin wordt gebruik gemaakt van risicomatrices en worden risicoprofielen opgesteld van technische componenten binnen de installaties. Veelal resulteert dit in keuzes ten aanzien van onderhoudsstrategieën. Door het toepassen van risicomanagement op praktijkgerichte vraagstukken wordt niet alleen de kennis overgebracht, maar leert men ook wat de impact is van de methodiek voor uw organisatie. Ook wordt duidelijk wat de verhouding is tussen de kosten en de opbrengsten bij het implementeren van de risicomanagement. Doel Deze cursus stelt u in staat om risicomanagement voor beheer en onderhoud toe te passen gedurende de gehele levenscyclus van een technische installatie. Onderwerpen - Kader van risicomanagement - Gebruik van risicomatrixes - Gebruik van risicogetallen - Toepassen van kosteneffectiviteit - Werken met scenario’s en tools - Uitvoeren van risicoanalyses - Interpreteren en communiceren van resultaten - Realiseren van risicobewust denken, organisatiebreed Bestemd voor Deze cursus is bestemd voor maintenance engineers, projectleiders, werkvoorbereiders en maintenance managers. Speciaal voor alle andere onderhoudsprofessionals bestaat er de mogelijkheid een specifieke eigen casus in te dienen.
03-03-2020 | Cursus | 2 dagen | Houten | Toegang: Betaald
Storingsanalyse, maar dan anders
De NVDO cursus “Storingsanalyse, maar dan anders.” biedt deelnemers een complete aanpak voor het effectief en efficiënt oplossen van storingen. In één dag wordt geleerd: * hoe een samenloop van omstandigheden of vaag probleem kan worden verduidelijkt tot een kernachtige omschrijving van storingsmelding(en) * hoe alle informatie over een storing nauwkeurig beschreven kan worden, zodanig dat onderscheid wordt gemaakt tussen geruchten en feiten * hoe op een zo efficiënt mogelijke wijze de oorzaak van de storing kan worden bepaald * hoe de juiste maatregelen kunnen worden gekozen * hoe de samenwerking en de communicatie tussen de (interne)klant en de “storingsoplosser” kan worden verbeterd. Denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen TD-Productie Resultaat: storingen worden sneller en definitief opgelost. Door betere samenwerking ontstaat een hogere beschikbaarheid van productie-installaties met lagere onderhoudskosten tot gevolg. Doel Deelnemers worden getraind in een stap voor stap aanpak, een systematische manier van denken voor het analyseren en oplossen van storingen. De deelnemer krijgt daarbij antwoord op de volgende vragen: - Hoe meld ik storingen duidelijk en welke vragen moet ik (mezelf) stellen om ervoor te zorgen dat ik alle relevante informatie verzamel die nodig is voor het oplossen van de storing? - Op welke wijze kan ik alle gegevens met betrekking tot een storing het beste (visueel) vastleggen, zodat de feiten door iedereen eenvoudig begrepen worden? - Hoe kan ik een nog niet opgeloste storing zorgvuldig overdragen aan een collega, zodanig dat hij direct met de analyse kan beginnen? - Hoe pak ik de analyse van de storing efficiënt en effectief wijze aan, zonder voorbarige conclusies te trekken? - Hoe bepaal ik op basis van de beschikbare informatie de juiste storingsoorzaak, zonder te vervallen in een aanpak van “trial and error”? - Hoe bepaal ik de beste maatregelen om de storingsoorzaak weg te nemen. Onderwerpen Tijdens deze eendaagse cursus worden eigen ervaringen uitgewisseld. De deelnemers krijgen een beeld van hun huidige werkwijze bij het analyseren van storingen. Vervolgens wordt stap voor stap een systematische aanpak voor storingsanalyse getraind. Daarbij worden korte stukken theorie steeds afgewisseld met vele praktische voorbeelden en oefeningen om vaardigheid te ontwikkelen in een kritische aanpak. Deelnemers ontvangen tijdens de cursus een syllabus. Voor toepassing van de methoden in het eigen bedrijf worden tevens digitale werkbladen beschikbaar gesteld. Bestemd voor Medewerkers in onderhoud en productie die verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de assets (operators en (service)monteurs. In Company mogelijk
06-03-2020 | Cursus | 1 dag | NVDO, Houten | Toegang: Betaald
Basiscursus Reliability-centred Maintenance 3 (RCM3)
Reliability-Centred Maintenance III (RCM3) Deze cursus neemt de deelnemers mee door het Aladon RCM3-proces, de volgende generatie RCM. RCM3 is de opvolger van het robuuste en grondige denkproces van de RCM2-methode. Organisaties passen RCM3 toe om operationele en onderhoudsrisico’s die samenhangen met het gebruik van fysieke assets te reduceren, om zo de inherente capaciteit van assets op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid te bereiken tegen minimale kosten. Risicogebaseerd RCM (RCM3) brengt de onderhoudsstrategie volledig in lijn met de internationale normen voor Asset Management en risicomanagement (ISO 55000 en ISO 31000). Met RCM3 bepaalt u welke onderhoudstaken moeten worden toegepast op een systeem en met welke interval deze taken moeten worden uitgevoerd. RCM3 biedt ook de oplossing om te bepalen in welk geval het beter is om een storing bewust af te wachten of een storing te bestrijden met een wijziging van het ontwerp, het gebruik of door het verbeteren van instructies, kennis of vaardigheden. U ervaart de best practices voor het beantwoorden van de acht vragen van RCM3 aan de hand van een praktijkvoorbeeld. U verkent ook de algemene valkuilen bij de uitvoering en de implementatie van RCM3. Doel Tijdens de cursus leert u de basis van modern prestatiemanagement van fysieke assets. Vandaag de dag is er, meer dan ooit, de prangende behoefte om assetprestaties te vergroten en tegelijkertijd kosten te verminderen. Een sleutel tot succes is het verschuiven van de traditionele benadering van reparatie en optimalisatie naar het proactief beheersen van risico’s – het basisprincipe van RCM3. Onderwerpen •Risico’s inventariseren en beoordelen •Maatregelen bepalen om de risico’s effectief te beheersen •Kiezen uit de verschillende soorten onderhoud en operationele strategieën op basis van technische haalbaarheid en toegevoegde waarde •Vereiste intervallen bepalen van onderhoudstaken •De gemeenschappelijke RCM3-taal; met gedeelde doelstellingen voor onderhoud, inspectie en productie en hoe de onderlinge samenwerking tussen deze afdelingen succesvol Asset Management mogelijk maakt •De juiste Asset Management beslissingen nemen voor optimale prestaties van technische systemen en tegelijkertijd veiligheid en milieu-integriteit maximaliseren •Bereiken van compliance - onderhoudsstrategieën opstellen die voldoen aan de ISO-standaards voor Asset Management en risicomanagement (ISO55000 en ISO31000) Na de cursus bent u in staat om deel te nemen in een projectteam dat RCM3 toepast op een asset onder leiding van een RCM3-facilitator. Bestemd voor Iedereen die zich bezighoudt met, of direct belang heeft bij de optimale prestaties van fysieke assets, het optimaliseren van onderhoud en het reduceren van risico’s. Hiertoe behoren de medewerkers én de managers van (Maintenance) Engineering, Reliability Engineering, Technische Dienst, Productie en Asset Management. Iedereen kan aan de driedaagse basiscursus Reliability-centred Maintenance (RCM2) deelnemen, tenzij die deelname in strijd is met de licentie-overeenkomst tussen Aladon LLC en Operational Excellence Transfer. Kosten Het cursusgeld voor deelname aan een van de vier edities per jaar met open inschrijving in het kader van de NVDO Maintenance Academy bedraagt voor leden van de NVDO € 1.820,- en voor niet-leden € 1.980,- (excl. BTW). Inclusief het nieuwe boek RCM3 - Risk-Based Reliability Centered Maintenance, Het Aladon RCM3-Beslissingsdiagram, Uitgewerkte praktijkvoorbeelden, lunches, koffie en thee.
10-03-2020 | Cursus | 3 dagen | Eindhoven | Toegang: Betaald
ISO 55000 Strategisch Gebouwbeheer
De wereldwijde normen voor Asset Management ofwel de ISO 55000-serie geeft een instrument in handen om ’assets’, waaronder gebouwen gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren, afgestemd op de behoeften van de stakeholders. De NVDO cursus “ISO 55000 Strategisch Gebouwbeheer” geeft deelnemers waardevol inzicht in de wereldwijde normering. U maakt kennis met de inhoud en heeft aan het eind van de dag een helder en compleet inzicht in de integrale eenduidige aanpak die de norm voorschrijft. Hierbij wordt dieper ingegaan op de toepassing van ISO 55000 bij strategisch gebouwbeheer. Let op: de training gaat specifiek in op de ISO 55000 serie en behandelt slechts in hoofdlijnen het vakgebied van Asset Management, met als doel de norm te verduidelijken. ISO 55000 is een internationale norm die de eisen voor het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en verbeteren van een managementsysteem voor Asset Management specificeert. De norm specificeert welke elementen in een Asset Managementsysteem zouden moeten voorkomen en hoe deze met elkaar verbonden zijn. De invulling daarvan is aan de organisatie zelf. De norm bestaat uit drie delen: - ISO 55000 Asset Management: Overview, Principles en Terminology - ISO 55001 Asset Management: Management systems, Requirements - ISO 55002 Asset management: Management systems, Guidelines for the application of ISO 55001 Onderwerpen - Wat is ISO 55000 en hoe draagt het bij aan goed Asset Management als het gaat om Gebouwbeheer op strategisch niveau - De relatie tussen ISO 55000 en andere management systemen - Basisvereisten van een Asset Management Systeem - Toepassen van de norm voor strategisch gebouwbeheer en vastgoedsturing - Asset Management in combinatie met Verantwoord Ondernemen - Aansluiting ISO 55000 op bestaande ontwikkelingen binnen de vastgoedsector als NTA 8026, NEN2767 en BIM Nota bene: Bij deelname aan deze eendaagse ISO 55000 cursus is uiteraard de norm deel I inbegrepen. Doel Deelnemers hebben na deze eendaagse training inzicht in de toepassingsmogelijkheden van de ISO 55000 en kennen de integrale eenduidige aanpak die de norm voorschrijft. Ze kunnen deze kennis inzetten voor vastgoedsturing en strategisch gebouwbeheer in hun eigen organisatie. Bestemd voor Gebouweigenaren, -beheerders, toeleveranciers, onderhoudsprofessionals.
26-03-2020 | Cursus | 1 dag | Houten | Toegang: Betaald
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren